Naše zameranie

Nosnou činnosťou organizácie je jej zameranie v oblasti odpadov a to hlavne:

• zber, zvoz a uloženie separovaného odpadu pre mesto Sládkovičovo a priľahlé obce Malá Mača a Veľká Mača,
• zber, zvoz a uloženie komunálneho odpadu pre mesto Sládkovičovo a priľahlú obec Malá Mača,
• zvoz a zber objemného odpadu veľkoobjemovými kontajnermi,
• separáciu zložiek komunálneho odpadu,
• prevádzka Zberného dvora.

Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.

Systém nakladania s komunálnym odpadom v Sládkovičove – pre viac info kliknite tu

Nádoby na tuhý a separovaný komunálny odpad

Ponúkame Vám plechové a plastové nádoby na tuhý a separovaný komunálny odpad. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, radi zodpovieme všetky Vaše otázky.

Kontajner plastový
čierny 120 l


30,40€ s DPH
Kontajner plastový
modrý 120 l


35,00€ s DPH
Kontajner plastový
zelený 120 l


35,00€ s DPH
Kontajner plastový
žltý 120 l


35,00€ s DPH
Kontajner plechový
110 l


45,00€ s DPH

Odvoz odpadu

Odvoz komunálneho a separovaného odpadu vykonávame pravidelne podľa ulíc rozdelených do jednotlivých trás nasledovne:

Trasa číslo I.: Fučíkova, Galantská, Sereďská, Jesenského, Sigetská, Abrahámska, Cintorínska, Hviezdoslavova, Zátišie
Trasa číslo II.: Školská, Cukrovarská, Košútska, Mlynská, Devátova, Z. Kodálya, Železničná, SNP, Kpt. Nálepku, Záhradnícka
Trasa číslo III.: Budovateľská, Kazinczyho, Muškátová, Lipová, J. Kráľa, Poľná, Richterova, Mierova, Pionierska, Krátka, Slnečná, Veterná, Sadová
Trasa číslo IV.: Dánoš, Malá Mača, Nový Dvor, Veľkoúľanská cesta
Trasa číslo V.: 1100 l kontajnery na Ko pri sídliskách a v podnikoch, sídl. J. Dalloša

Papier, plast + tetrapak a sklo v 1100 l kontajneroch zber každý druhý týždeň
Papier, plast + tetrapak a sklo ako aj nádoby na komunálny odpad vyložiť ráno o 7:00 hod.

Všetky informácie o termínoch zberu odpadu na vašej ulici sa dozviete v Kalendári odvozu.

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Sládkovičovo

VZN č. 116/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady vrátane biologicky rozložiteľného odpadu, biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady na území mesta Sládkovičovo

Hlavné činnosti

V oblasti komunálnych odpadov TS Sládkovičovo vykonávajú nasledovné činnosti:

• zvoz odpadu,
• zvoz parkových košov,
• separovaný zber a jeho dotriedenie,
• prevádzka zberného dvora,
• zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zo záhrad a verejných priestranstiev.

TS Sládkovičovo uskutočňujú zber komunálnych odpadov špeciálnym vozidlom typu VOLVO ROTOPRESS.

Zberný dvor

Zberný dvor sa nachádza na Cukrovarskej ulici za areálom firmy KOAM (bývalý Zväzarm).

Zberný dvor je otvorený nasledovne:

OTVÁRACIA DOBA

zberného dvora na Cukrovarskej ulici v SLÁDKOVIČOVE pladné od 1.1.2024

JANUÁR
Pondelok 7:00 – 15:00 hod.
Utorok 7:00 – 15:00 hod.
Streda 7:00 – 15:00 hod.
Štvrtok 7:00 – 15:00 hod.
Piatok 7:00 – 15:00 hod.
Sobota 7:00 – 12:00 hod.
Nedeľa zatvorené
Február
Pondelok 7:00 – 15:00 hod.
Utorok 7:00 – 15:00 hod.
Streda 7:00 – 15:00 hod.
Štvrtok 7:00 – 15:00 hod.
Piatok 7:00 – 15:00 hod.
Sobota 7:00 – 12:00 hod.
Nedeľa zatvorené
Marec
Pondelok 7:00 – 15:00 hod.
Utorok 7:00 – 15:00 hod.
Streda 7:00 – 15:00 hod.
Štvrtok 7:00 – 15:00 hod.
Piatok 7:00 – 15:00 hod.
Sobota 7:00 – 12:00 hod.
Nedeľa zatvorené
Apríl
Pondelok 7:00 – 15:00 hod.
Utorok 7:00 – 15:00 hod.
Streda 7:00 – 15:00 hod.
Štvrtok 7:00 – 15:00 hod.
Piatok 7:00 – 15:00 hod.
Sobota 7:00 – 12:00 hod.
Nedeľa zatvorené

Máj
Pondelok 7:00 – 18:00 hod.
Utorok 7:00 – 15:00 hod.
Streda 7:00 – 15:00 hod.
Štvrtok 7:00 – 18:00 hod.
Piatok 7:00 – 15:00 hod.
Sobota 7:00 – 12:00 hod.
Nedeľa zatvorené


Jún
Pondelok 7:00 – 18:00 hod.
Utorok 7:00 – 15:00 hod.
Streda 7:00 – 15:00 hod.
Štvrtok 7:00 – 18:00 hod.
Piatok 7:00 – 15:00 hod.
Sobota 7:00 – 12:00 hod.
Nedeľa zatvorené


Júl
Pondelok 7:00 – 18:00 hod.
Utorok 7:00 – 15:00 hod.
Streda 7:00 – 15:00 hod.
Štvrtok 7:00 – 18:00 hod.
Piatok 7:00 – 15:00 hod.
Sobota 7:00 – 12:00 hod.
Nedeľa zatvorené


August
Pondelok 7:00 – 18:00 hod.
Utorok 7:00 – 15:00 hod.
Streda 7:00 – 15:00 hod.
Štvrtok 7:00 – 18:00 hod.
Piatok 7:00 – 15:00 hod.
Sobota 7:00 – 12:00 hod.
Nedeľa zatvorené


September
Pondelok 7:00 – 18:00 hod.
Utorok 7:00 – 15:00 hod.
Streda 7:00 – 15:00 hod.
Štvrtok 7:00 – 18:00 hod.
Piatok 7:00 – 15:00 hod.
Sobota 7:00 – 12:00 hod.
Nedeľa zatvorené


Október
Pondelok 7:00 – 18:00 hod.
Utorok 7:00 – 15:00 hod.
Streda 7:00 – 15:00 hod.
Štvrtok 7:00 – 18:00 hod.
Piatok 7:00 – 15:00 hod.
Sobota 7:00 – 12:00 hod.
Nedeľa zatvorené


November
Pondelok 7:00 – 15:00 hod.
Utorok 7:00 – 15:00 hod.
Streda 7:00 – 15:00 hod.
Štvrtok 7:00 – 15:00 hod.
Piatok 7:00 – 15:00 hod.
Sobota 7:00 – 12:00 hod.
Nedeľa zatvorené


December
Pondelok 7:00 – 15:00 hod.
Utorok 7:00 – 15:00 hod.
Streda 7:00 – 15:00 hod.
Štvrtok 7:00 – 15:00 hod.
Piatok 7:00 – 15:00 hod.
Sobota 7:00 – 12:00 hod.
Nedeľa zatvorené

Zberný dvor slúži pre odovzdanie nasledovných druhov odpadov:

• drevo,
• nábytok,
• papier a lepenka,
• sklo,
• plasty,
• kovy,
• šatstvo,
• opotrebované pneumatiky,
• objemný odpad z domácností,
• drobný stavebný odpad z domácností (objem 1 m3 ročne bezplatne, väčšie množstvo podľa objednávky),
• biologicky rozložiteľný odpad,
• použité kuchynské jedlé oleje,
• elektroodpad.

Nebezpečné odpady

Podľa zákona o odpadoch a v zmysle VZN mesta Sládkovičovo č. 65 o nakladaní s komunálnymi odpadmi mesto Sládkovičovo a Technické služby Sládkovičovo zriadili na Cukrovarskej ulici, kde sú vytvorené podmienky pre triedenie zložiek komunálneho odpadu.

Vytriedené odpady tu môžu odovzdávať fyzické osoby aj podnikateľské subjekty. Na území celého mesta je zavedený pravidelný zber vytriedeného skla, papiera a plastov.

Špičkové pracovné jednotky

Na základe rozhodnutia výberovej komisie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pre projekty z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP s kodom vyzvy OPŽP–PO4–08–3, na prioritnu os 4. Odpadové hospodárstvo, operačny cieľ 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov bol mestu Sladkovičovo schváleny nenávratny finančný príspevok vo výške 8 841 508,93 Sk (293 484,33 €), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizaciu projektu Mesto Sládkovičovo – Zhodnocovanie drobných stavebných odpadov.
Mesto z týchto prostriedkov zakúpilo Mobilnú drtiacu jednotku RESTA DCJ 710 × 500 a pracovný stroj JCB 4 CX 4 × 4 × 4 Sitemaster Turbo NG.

Cieľom tohto projektu je znížiť zaťaženie životného prostredia v regióne prostredníctvom zhodnocovania separovaného odpadu z okolia. Znižiť množstvo drobného stavebného odpadu uskladňovaného na skládke prostredníctvom jeho zhodnocovania mechanickou úpravou a opatovného využitia v stavebníctve.