Postup pri nakladaní s odpadovými pneumatikami od 1.1.2016

Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z nadobúda  účinnosť od 1.1.2016 . Od tohto dátumu sa uplatňuje nový postup voči odpadovým pneumatikám , podľa ktorého :

– odpadové pneumatiky sa nepovažujú za súčasť komunálneho odpadu

– nemožno ich odoberať na zberných dvoroch , pretože zberný dvor môže odoberať len komunálne odpady

– povinnosť odoberať odpadové pneumatiky od konečného spotrebiteľa majú všetci distribútori pneumatík , ktorí musia  odpadové pneumatiky odoberať bezplatne

Distribútor je každý podnikateľ , ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu , za distribútora pneumatík sa považuje aj ten , kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja (servis) .