Technické služby Sládkovičovo

 1. Dalloša 1189, 925 21 Sládkovičovo

 

V zmysle § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) spoločnosť Technické služby Sládkovičovo, príspevková organizácia zverejňuje nasledovné informácie:

 

 Spôsob založenia spoločnosti

Technické služby Sládkovičovo, príspevková organizácia  bola zriadená mestom Sládkovičovo 01.04.2004  zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení .

 

Právomoci a kompetencie spoločnosti

Právomoci a kompetencie spoločnosti sú dané:

 1. a) Ústavou Slovenskej republiky, najmä čl. 35 ods. 1
 2. b) Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 3. c) Platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
 4. d) Všeobecne záväznými nariadeniami mesta Sládkovičovo
 5. e) Zriaďovacou listinou

 

Organizačná štruktúra spoločnosti

Štatutárnym orgánom spoločnosti je riaditeľ.

Organizačná štruktúra je v prílohe.

 

Získavanie informácií

1) Získavať informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, písomnú sťažnosť alebo iné podanie je možné v sídle spoločnosti v čase úradných hodín v sídle spoločnosti (viď. webové sídlo spoločnosti).

 

2) Do Zbierky zákonov SR, Všeobecne záväzné nariadenia mesta, Zakladateľskej listiny        a Stanov spoločnosti (v elektronickej podobe) možno nahliadať v čase úradných hodín v sídle spoločnosti, Sládkovičovo, J. Dalloša 1189.

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie môžu byť podané nasledovnými spôsobmi:

1) Ústne (okrem sťažností, petícií) v čase úradných hodín v sídle spoločnosti.

2) Písomne poštou alebo osobne  v čase úradných hodín v sídle spoločnosti.

3) Elektronickou poštou na e-mailovu adresu: viliambrunner@gmail.com

Informácie možno získavať aj na webovom sídle spoločnosti Technické služby Sládkovičovo,  a na verejne prístupných miestach mesta, najmä na informačných tabuliach umiestnených v meste Sládkovičovo.

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie vrátane opravných prostriedkov je možné podať v čase úradných hodín alebo zaslať poštou.

Adresa

Technické služby Sládkovičovo
J. Dalloša 1189
925 21 Sládkovičovo

 

Postup spoločnosti pri vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

Spoločnosť pri vybavovaní sťažností postupuje podľa zákona č. 9/2010 Z. z. v platnom znení a interného riadiaceho aktu mesta Sládkovičovo. Sťažnosť je spoločnosť povinná vybaviť     do 60 pracovných dní od jej doručenia. Lehotu je možné predlžiť o 30 pracovných dní            v prípade náročnosti prešetrenia sťažnosti.

Sťažnosť možno podať písomne poštou na adresu  sídla spoločnosti alebo v elektronickej forme na mailovú adresu: viliambrunner@gmail.com

Písomná sťažnosť musí obsahovať identifikačné údaje sťažovateľa (meno, priezvisko, adresu pobytu, u právnickej osoby jej názov, sídlo a označenie konajúcej osoby) a jeho vlastnoručný podpis. Elektronická sťažnosť musí byť opatrená zaručeným elektronickým podpisom, pokiaľ sťažnosť nie je podávaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje autentifikáciu sťažovateľa.

Postup  pri vybavovaní petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Vybavovanie petícií sa riadi zákonom č. 85/1990 Zb. v platnom znení. Lehota na vybavenie petície je 30 pracovných dní od jej doručenia alebo odstránenia nedostatkov. V prípadoch náročných na vybavenie možno predlžiť lehotu o ďalších 30 pracovných dní.

Petícia môže byť podaná v písomnej forme, prostredníctvom petičného výboru  alebo elektronicky spôsobom  podľa § 5 ods. 2 petičného zákona.

Postup spoločnosti pri vybavovaní iných podaní

S prihliadnutím na obsah jednotlivých podaní spoločnosť pri ich vybavovaní postupuje           v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi s dôrazom na dodržiavanie zákonných lehôt, pokiaľ sú určené.

Postup spoločnosti pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií spoločnosť postupuje podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v platnom znení. Žiadosť vybaví príslušný zamestnanec spoločnosti              bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8, resp. 15 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odstránenia jej nedostatkov. Zo závažných dôvodov môže byť lehota predlžená             o ďalších 8, resp. 15 pracovných dní.

Opravné prostriedky a možnosť súdneho preskúmania

1) Proti rozhodnutiu spoločnosti o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty              na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií. Odvolanie možno podať spoločnosti ktorýmkoľvek spôsobom podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

2) O odvolaní proti rozhodnutiu spoločnosti rozhoduje primátor mesta Sládkovičovo v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

3) Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona (Správny súdny poriadok).

Úhrada nákladov

1) Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

2) Podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií upravuje všeobecne záväzný právny predpis Ministerstva financií Slovenskej republiky a sadzobník poplatkov mesta.

Rozhodnutia spoločnosti

1) Opravné prostriedky voči rozhodnutiam spoločnosti:

 

 1. a) miesto podania opravného prostriedku: Technické služby Sládkovičovo,
 2. Dalloša 1189, 925 21 Sládkovičovo

 

 1. b) spôsob podania opravného prostriedku: písomne.

 

 1. c) lehota na podanie opravného prostriedku: 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ

z platnej právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné.

 

2) Súdne preskúmanie rozhodnutí spoločnosti

 Súdnemu preskúmaniu podliehajú tie rozhodnutia spoločnosti, kde to pripúšťa ust. § 244         a násl. Občianskeho súdneho poriadku, resp. to vyplýva z osobitných právnych predpisov.

 

Pri preskúmaní rozhodnutí musia byť splnené obsahové i formálne náležitosti požadované platnou právnou úpravu.

 

Prehľad predpisov, inštrukcií a výkladových stanovísk

 Predpisy

 1. Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
 2. Zákon  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 3. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 4. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)
 5. Zákon  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 6. Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
 7. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 8. Zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 9. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 10. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 11. Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov
 12. Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 13. Zákon č. 372/1190 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 14. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 15. Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
 16. Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce   vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 17. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 18. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 19. Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
 20. Zákon č. 231/1999 Z. z. štátnej pomoci
 21. Zákon č. 582/2004 Z. z. o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 22. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 23. Zákon č. 223/2001o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 24. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 37/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 25. Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
 1. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
 2. Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
 3. Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách
 4. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
 5. Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 6. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

a ostatné právne normy a vykonávacie predpisy upravujúce kompetencie

podnikateľského subjektu.

 

Inštrukcie

Spoločnosť nevydala žiadne inštrukcie a pokyny na úsekoch, kde vykonáva kompetencie.

 

Výkladové stanovisko

Mesto Sládkovičovo pri výkone samosprávy zriadilo príspevkovú organizáciu podľa osobitného predpisu Technické služby Sládkovičovo.

Aktualizované 01. 07. 2018

 

Mgr. Viliam Brunner

riaditeľ