Správa bytového a nebytového fondu

Technické služby Sládkovičovo majú v správe 72 mestských bytov v bytových domoch na Fučíkovej ulici č. 204 a 205 a 103 mestských sociálnych bytov na Cukrovarskej ulici.
Žiadosti o pridelenie mestských bytov odovzdajte na Mestskom úrade Sládkovičovo, Fučíkova 329.

Komisia sociálna a bytová

Komisia pozostáva z predsedu, podpredsedu a členov nasledovne:

• Ing. Boris Brunner – predseda
• Ing. Pavol Doval – podpredseda
• Mgr. Silvia Michaleková – zapisovateľka

Členovia:
• Ing. Gábor Krommer
• Agáta Zelinková
• Ing. Andrea Brodanská
• Mgr. Andrea Brunnerová
• Mária Gáspárová
• Lórant Talamon
• Albert Sárközi

Podľa VZN č. 80 z roku 2012 zostavujú každý rok poradovník uchádzačov o byty a navrhujú. Prideľovanie bytov schvaľujú poslanci MsZ.

Všeobecné záväzné nariadenie VZN č. 80/2012 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov si môžete prečítať tu.
+ VZN č. 80/2012 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov, príloha č.1: Žiadosť o pridelenie bytu
+ VZN č. 80/2012 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov, príloha č.2: Čestné vyhlásenie

Technické služby Sládkovičovo spravujú objekty v majetku mesta:

• budovu Mestského kultúrneho strediska, Fučíkova 973,
• budovu Mestskej polikliniky, lekárne, J. Dalloša 1354.