Údržba mestskej zelene

TS obhospodarujú 171 812 m2 trávnatých a plôch a parkov v meste + 3 000 m2 v miestnej časti Nový dvor a údržbu živých plotov.

V údržbe zelene vykonávame:

• kosenie trávnatých plôch,
• tvarovanie živých plotov,
• hrabanie lístia,
• výsadba a ošetrovanie stromčekov a kríkov,
• sadbové a terénne úpravy,
• výrub a orez drevín,
• čistenie a údržba pieskovísk a detských ihrísk.

VZN č. 44 z roku 2004 o čistení, údržbe verejných priestranstiev, parkovaní motorových vozidiel a ochrane verejného poriadku na území mesta Sládkovičovo si môžete prečítať tu.

 

Údržba mestských komunikácií a dopravného značenia

TS Sládkovičovo obhospodarujú miestne cesty a parkoviská v meste.

V rámci údržby miestnych komunikácií sa vykonávajú nasledovné činnosti:

• čistenie komunikácií, ručné a strojové,
• zimná údržba.